söndag 23 augusti 2015

Förklara

Förklara för mig ....

Hur "förklarar" man hur och varför förskolan ska sträva efter att utveckla barnens förmåga att Förklara som är en av de 6 matematiska aktiviteterna som ligger till grund till förskolans matematikmål ??
I "Förskola i utveckling"(Skolverket)   beskrivs den matematiska aktiviteten på följande sätt :

"Förklara – Utforska vägar för att finna förklaringar på egna och andras frågor genom att experimentera, testa, föreslå, förutsäga, reflektera, granska, generalisera, argumentera och dra slutsatser. Uppleva, uppmärksamma och resonera om orsak och verkan. Ge klaringar med konkret material, teckningar, bilder, ord och andra uttrycksformer " 

Så här beskrivs det i Lärportalen del 3 Matematiklyftet förskola 
https://matematiklyftet.skolverket.se/matematik
Den matematiska aktiviteten att förklara handlar om hur vi förstår vår omvärld och hur vi ger mening åt våra upplevelser

Barn experimenterar ofta med sitt språk och därför kommer de också att experimentera med olika sätt att förklara sina idéer. Förskollärarens roll är att ge barn möjligheter att ge förklaringar och att reflektera över värdet av olika typer av förklaringar i olika situationer. När man betraktar barns förklaringar, refererar man nästan uteslutande till deras verbala förklaringar ..... .  Men det är dock viktigt att uppmärksamma andra förklaringar som kanske ges med hjälp av bilder, gester eller andra handlingar. Att uppmärksamma sådana resonemang och att identifiera och reagera på dessa kan stödja barnens vilja att förklara och resonera och kan också ge värdefull information till förskollärare om barns uppfattningar och upptäckter. 

I läroplanen står att förskolan ska sträva efter att varje barn 

utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang, (Skolverket, 2010, s. 10) 

Föra och följa resonemang kring Lika många Så visst är det så att Matematik är ett språk ! Matematikcentrum kommer senare i höst att arrangera två träffar där " Matematik och språk"  står i centrum. 
Vi kanske ses och kan föra och följa resonemang kring Förklara 
Ha en bra avslutning på sommaren ( som äntligen kom ) 

Margot 

 Inga kommentarer:

Skicka en kommentar