söndag 2 oktober 2016

Några nya böcker till matematikcentrum

Jag har i min hand en ny bok som ger ett särskilt  perspektiv på matematikdidaktik i förskolan där barnet och leken sätts i fokus med frågeställningar kring vad matematik i förskolan är och kan vara
och hur vi kan väcka barns nyfikenhet på matematik?
Utgångspunkten är de matematiska aktiviteterna som förskolans läroplan utgår ifrån ; Leka , förklara, lokalisera, designa mäta och räkna. De sex matematiska aktiviteterna är historiska och beskriver hur matematik skapas och används i alla kulturer. (Alan Bishop)


Ola Helenius, Maria Johansson,Troels Lange,
Tamsin Meany & Anna Wernberg (2016)
Håller verkligen med författarna om att vi som arbetar i förskolan behöver skaffa oss kunskap och skapa förståelse kring de matematiska aktiviteterna så vi lättare kan förverkliga de matematiska målen och utveckla lekfulla, matematiska barn.


I förskolans läroplan står det att målet är att 
Förskolan ska sträva efter att varje barn
1.utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal,ordning, och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring.
2.utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika läsningar av egna och andras problemställningar
3.utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka,undersöka,och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp
4.utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang 

När man reflekterar kring innehållet i målen så blir det tydligt att matematik och språk verkligen måste gå hand i hand !
Författarna till boken har även skrivit materialet till matematiklyftet för förskola och förskoleklass och under flera år forskat kring olika aspekter av förskolans matematik. Jag hoppas boken kan vara ett bra komplement till de moduler som finns i Lärportalen för matematik, förskola och förskoleklass.https://matematiklyftet.skolverket.se/matematik/faces/training/forskola  

Boken kommer att finnas på en av hyllorna på Matematikcentrum där lärare kan få ta del och få bli inspirerade av den och många andra böcker som "flyttat in" i vårt nya bibliotek 

Litteratur med och utan uttalat matematikfokus   
Fler nyinflyttade
Nu fortskrider arbetet med att samla även barnböcker där vi har som mål att det ska vara "varannan fakta" samt barnböcker på olika modersmål

Nu smyger mörkret på oss mer dag för dag men  glöm inte att grabba tag i en bok och läs, Läs, LÄs, och  LÄS .....

Gratisbild PixabayMargot


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar